Takuya Eguchi

Acting

2016-07-09 - 2016-08-27

91 Days

- Nero Vanetti
2019-07-12 - 2021-12-01

Given

- Akihiko Kaji (voice)
2021-01-07 - 2021-04-01

Hortensia Saga

- Roy Bashro (voice)
2013-10-02 - 2013-10-02

Pokémon: les Origines

- Green (voice)
2021-10-15

Ranking of Kings

- Domas (voice)
2021-10-15

王様ランキング 勇気の宝箱

- Domas (voice)